Прием след 8 клас

Прием за 1 клас
Наредба N 11 от 28.03.2008г за приемане на ученици в
държавни и общински училища
График на дейностите по приемане на ученици в държавните 
и общински училища съгласно Наредба N11 от 28.03.2008г