ПРОЕКТ BG05IPO00I-3.I.06
"Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г.

В проекта са включени 263 ученици от I-ви до VIII-ми клас, обхванати в 11 полуинтернатни групи.
Материалната база в училището е много добра. То разполага с достатъчно на брой стаи за провеждане на занятията за самоподготовка, физкултурен салон и спортна площадка за часовете по отдих и занимания по интереси. Всички ученици включени в полуинтернатните групи обядват безплатно в училищния стол.
Учениците са удовлетворени от участието в проекта. Включват се активно в училищния живот - празници, клубове по интереси, екскурзии, театрални представления и др.. Заниманията в часовете за самоподготовка са много полезни за усвояване на учебния материал и подпомагат процеса на превръщане на училището в любимо място за децата.

 

ПРОЕКТ BG05IPO00I-3.I.03-0001
"Квалификация на педагогическите специалисти"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Брой обучаеми - 18

Вид обучение
Бр. обучаеми
Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:  
2. за работа в интеркултурна среда
3
3. за работа с деца и ученици със СОП
3
4. за оценяване постиженията на учениците
6
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
5
Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
1. помощник-директори по учебната дейност в страната
1"Електронни учебници по История и цивилизация - виртуален свят за децата със специални образователни потребности"
МОМН
Европейски социален фонд
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г
"Инвестира във вашето бъдеще"
.